Tư vấn sử dụng thuốc - Hệ đại học chính quy, định hướng DLS, QL & KTD

Tên môn học: Tư vấn sử dụng thuốc (Medications counselling)

Tên học phần: Tư vấn sử dụng thuốc (Medications counselling)

Bộ môn giảng dạy chính: Dược lâm sàng

Bộ môn phối hợp: Không

Đối tượng giảng dạy: SV ĐH hệ chính quy, định hướng DLS, QL&KTD

Số tín chỉ: 01 (tương đương 02ĐVHT)

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

22

8

14

0

0

1. Mục tiêu môn học/ học phần:

Sau khi học xong môn học này, người học có khả năng:

- Xác định được những vấn đề cần lưu ý trong tư vấn sử dụng thuốc.

- Xây dựng được tờ thông tin thuốc dành cho bệnh nhân đối với một số thuốc có nguy cơ cao.

- Hướng dẫn được bệnh nhân sử dụng thuốc và tư vấn được các biện pháp điều trị không dùng thuốc.

2. Học phần tiên quyết:

Dược lý, Dược lâm sàng, Bệnh học.

3. Mô tả môn học/ học phần:

Học phần này trang bị cho sinh viên kỹ năng tổng hợp những kiến thức cần thiết trong quá trình tư vấn sử dụng thuốc và các biện pháp điều trị không dùng thuốc trong các tình huống: bệnh nhân tư vấn khi ra viện, tư vấn quản lý bệnh mạn tính, tư vấn thuốc nguy cơ cao. Bên cạnh đó, sinh viên được thực hành tư vấn cho bệnh nhân trong các tình huống cụ thể.​ 


28-11-2017

61 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL