Thực hành phân tích và xử lý số liệu phục vụ nghiên cứu trong lĩnh vực Dược lý - Dược lâm sàng - Trình độ đào dược sĩ chuyên khoa I

1.Thời lượng (số tín chỉ): 2 tín chỉ (30 giờ)

Số giờ: 30 Lý thuyết: 0 Thực tế: 90 giờ thực tế, tương đương 2 tuần thực tế  Seminar: 0

2.Bộ môn phụ trách: BmônDượclâm sàng

3.Mô tả học phần:

Môn học này cung cấp một số kỹ năng cơ bản trong việc phân tích và xử lý số liệu của các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực dược lý – dược lâm sàng. Các kỹ năng này được học tập trên các số liệu thu thập được từ đề tài nghiên cứu khoa học của học viên.

4.Mục tiêu học tập của học phần:

Học viên xử lý và phân tích được số liệu nghiên cứu khoa học cho luận văn tốt nghiệp, phù hợp với mục tiêu nghiên cứu

5.Học phần tiên quyết: không​


28-11-2017

56 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL