Thực hành dược lâm sàng - Trình độ dược sĩ chuyên khoa I

1.Thời lượng (số tín chỉ): 2 tín chỉ (30 giờ)

Số giờ: 30 Lý thuyết: 0 Thực hành: 30 Seminar: 0

2.Bộ môn phụ trách: BmônDượclâm sàng

3.Mô tả học phần:

Môn học này cung cấp một số kỹ năng cơ bản trong thực hành của dược sĩ lâm sàng là đánh giá và quản lý tương tác thuốc, đánh giá và báo cáo phản ứng có hại của thuốc, thực hiện quy trình thông tin thuốc và phân tích ca lâm sàng, tư vấn sử dụng thuốc. Các kỹ năng này được học tập trên các ca lâm sàng mô phỏng tại phòng thực hành của bộ môn.

4.Mục tiêu học tập của học phần:

Học viên có được các kỹ năng cơ bản trong các lĩnh vực sau:

1.Đánh giá và quản lý tương tác thuốc trong các ca lâm sàng cụ thể

2.Viết và phân tích đánh giá báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR)

3.Tra cứu thông tin thuốc để trả lời các câu hỏi lâm sàng

4.Phân tích sử dụng thuốc trong các ca lâm sàng

5.Tư vấn sử dụng thuốc cho nhân viên y tế và bệnh nhân trong các trường hợp lâm sàng.

5.Học phần tiên quyết:

- Chăm sóc dược

 ​


28-11-2017

31 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL