Thông tin thuốc trong thực hành lâm sàng - Trình độ thạc sĩ

1.Mã số học phần: LS 201

2.Thời lượng (số tín chỉ): 2 tín chỉ

Số giờ: 30  Lý thuyết: 16 Thực hành: 14 Seminar: 0

3. Bộ môn phụ trách: BmônDượclâm sàng

4. Mô tả học phần:

Môn học cung cấp các kiến thức và đặc biệt là các kỹ năng thực hành thông tin thuốc trên lâm sàng, một trong những nhiệm vụ quan trọng của dược sĩ lâm sàng.

5. Mục tiêu học tập của học phần:

1.Trình bày được quy trình thông tin thuốc áp dụng trong thực hành lâm sàng

2.Xác định, phân loại câu hỏi lâm sàng, từ đó xây dựng được chiến lược tìm kiếm thông tin phù hợp

3.Tìm kiếm, phiên giải và tổng hợp thông tin thuốc dựa trên các nguồn thông tin cấp 3 thường dùng trong thực hành lâm sàng

4.Tra cứu nhanh thông tin trên các nguồn thông tin cấp 2 phù hợp với điều kiện thực hành thông tin thuốc tại bệnh viện.

5.Trả lời được các câu hỏi thông tin thuốc dưới một số hình thức: trao đổi trực tiếp, qua bản viết, email, điện thoại.

6.Lưu trữ được câu hỏi và trả lời thông tin thuốc góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin thuốc cho bệnh viện.

6. Học phần tiên quyết: không​


28-11-2017

179 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL