Thông tin thuốc - Hệ đại học liên thông từ trung cấp, định hướng DLS

Tên môn học: Thông tin thuốc (Drug Information)

Tên học phần: Thông tin thuốc (Drug Information)

Bộ môn giảng dạy chính: Dược lâm sàng

Bộ môn phối hợp: Không

Đối tượng giảng dạy: SV ĐH hệ liên thông từ trung cấp, định hướng DLS

Số tín chỉ: 01 (tương đương 02 ĐVHT)

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

22

12

10

0

0

1. Mục tiêu môn học/ học phần:

- Trình bày được quy trình thông tin thuốc dựa trên bằng chứng và các vấn đề lý thuyết liên quan đến áp dụng bằng chứng trong xây dựng câu trả lời thông tin thuốc

- Có kỹ năng thực hành tìm kiếm, đánh giá và xây dựng câu trả lời thông tin thuốc, cụ thể:

+ Sử dụng được các nguồn thông tin thuốc cấp 3 phù hợp trong thực hành thông tin thuốc

+ Sử dụng được Pubmed trong tìm kiếm thông tin thuốc

+ Nhận định, phiên giải và áp dụng được kết quả của một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng (RCT) để trả lời câu hỏi thông tin thuốc cụ thể trên lâm sàng

+ Nhận định, phiên giải và áp dụng được kết quả của một tổng quan hệ thống/phân tích gộp để trả lời câu hỏi thông tin thuốc cụ thể trên lâm sàng

- Áp dụng được quy trình thông tin thuốc dựa trên bằng chứng để xây dựng câu trả lời trong thực hành thông tin thuốc

2. Học phần tiên quyết:

Dược lâm sàng, Bệnh học, Dược lý, Dịch tễ dược.

3. Mô tả môn học/ học phần:

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về quy trình thông tin thuốc dựa trên bằng chứng và các kỹ năng cơ bản trong áp dụng quy trình thông tin thuốc để tìm kiếm, đánh giá thông tin và xây dựng câu trả lời. Kỹ năng thông tin thuốc là một trong các kỹ năng quan trọng của người dược sĩ trong thực hành dược lâm sàng bệnh viện.​


28-11-2017

50 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL