Thiết kế và phân tích số liệu trong thử nghiệm lâm sàng - Trình độ tiến sĩ

1. Mã số học phần: TSDLS24

2. Thời lượng: 2 tín chỉ

Số giờ: 30 Lý thuyết: 30  Thực hành: 0  Seminar: 0

3. Bộ môn phụ trách:

Bộ môn Dược lâm sàng.

4. Mô tả học phần:

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức liên quan đến xử lý số liệu chuyên biệt cho thử nghiệm lâm sàng và vận dụng kiến thức này để thiết kế thử nghiệm lâm sàng cụ thể.

5. Mục tiêu học tập của học phần:

1.Hệ thống hóa được các kiến thức liên quan đến thiết kế và xử lý số liệu chuyên biệt cho thử nghiệm lâm sàng.

2.Vận dụng được các kiến thức này để thiết kế, báo cáo và đánh giá các thử nghiệm lâm sàng cụ thể.

6. Học phần tiên quyết: Không.​


28-11-2017

41 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL