Sử dụng thuốc trong điều trị (nâng cao) - Trình độ tiến sĩ

1. Mã số học phần: TSDLS11

2. Thời lượng: 2 tín chỉ

Số giờ: 30 Lý thuyết: 30

Thực hành: 0

Seminar: 0

3. Bộ môn phụ trách:

Bộ môn Dược lâm sàng.

4. Mô tả học phần:

Học phần cung cấp các kiến thức cập nhật dựa trên bằng chứng về phác đồ điều trị, hướng dẫn điều trị của bệnh và vận dụng được các kiến thức chuyên sâu trong lựa chọn thuốc trên lâm sàng.

5. Mục tiêu học tập của học phần:

Nghiên cứu sinh có khả năng:

1. Hệ thống hóa được các kiến thức dược lý về tác dụng, cơ chế tác dụng phân tử, dược động học và sự phát triển của nhóm thuốc (nhóm thuốc/thuốc được lựa chọn tùy thuộc nội dung luận án tốt nghiệp của nghiên cứu sinh).

2. Cập nhật được các thông tin dựa trên bằng chứng về phác đồ điều trị, hướng dẫn điều trị của bệnh (bệnh được lựa chọn tùy thuộc nội dung luận án tốt nghiệp của nghiên cứu sinh).

3. Vận dụng được các kiến thức chuyên sâu trong lựa chọn và sử dụng thuốc trên lâm sàng.

6. Học phần tiên quyết: Không.​


28-11-2017

24 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL