Sử dụng thuốc trong điều trị - Hệ đại học chính quy, định hướng DLS

Tên môn học: Sử dụng thuốc trong điều trị (Pharmacotherapy)

Tên học phần: Sử dụng thuốc trong điều trị (Pharmacotherapy)

Bộ môn giảng dạy chính: Dược lâm sàng

Bộ môn phối hợp: Không

Đối tượng giảng dạy: SV ĐH hệ chính quy, định hướng DLS

Số tín chỉ: 05 (tương đương 07 ĐVHT)

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

76

44

24

0

8

1.Mục tiêu môn học/ học phần:

Sau khi học xong môn học này, với mỗi bệnh lý có trong chương trình, người học có khả năng:

- Với mỗi bệnh lý trong chương trình:

+ Trình bày được kiến thức liên quan đến bệnh làm cơ sở cho việc sử dụng thuốc trong điều trị.

+ Trình bày được kiến thức liên quan đến điều trị: mục tiêu, nguyên tắc điều trị, cách thiết lập phác đồ điều trị, hướng dẫn tuân thủ điều trị; sử dụng các Hướng dẫn điều trị dựa trên bằng chứng làm cơ sở lựa chọn thuốc.

+ Trình bày được các thuốc cụ thể sử dụng trong điều trị bệnh: thông tin dược lực học và dược động học liên quan đến sử dụng thuốc hợp lý, phản ứng bất lợi của thuốc và biện pháp khắc phục.

- Phân tích được ca lâm sàng theo quy trình SOAP trên cơ sở hệ thống hóa kiến thức trong các hướng dẫn điều trị và các tài liệu tham khảo khác có liên quan đến sử dụng thuốc trong điều trị.

2. Học phần tiên quyết:

Bệnh học, Dược lý, Dược lâm sàng.

3. Mô tả môn học/ học phần:

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về sử dụng thuốc trong điều trị một số bệnh lý, và kỹ năng phân tích ca lâm sàng theo quy trình SOAP trên cơ sở hệ thống hóa kiến thức trong các hướng dẫn điều trị và các tài liệu tham khảo khác có liên quan đến sử dụng thuốc trong điều trị các bệnh lý đó.​


28-11-2017

142 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL