Phương pháp luận sử dụng trong đánh giá y văn về thuốc - Trình độ tiến sĩ

1. Mã số học phần: TSDLS23

2. Thời lượng: 2 tín chỉ

Số giờ: 30 Lý thuyết: 30 Thực hành: 0 Seminar: 0

3. Bộ môn phụ trách:

Bộ môn Dược lâm sàng.

4. Mô tả học phần:

Học phần cung cấp các kiến thức về đánh giá y văn trong các loại hình nghiên cứu lâm sàng và vận dụng được các kiến thức này trong tổng quan tài liệu.

5. Mục tiêu học tập của học phần:

1. Hệ thống hóa được các nguyên tắc đánh giá y văn trong từng các loại hình nghiên cứu lâm sàng cụ thể: báo cáo đơn lẻ (case study), nghiên cứu thuần tập, khảo sát, các thử nghiệm lâm sàng, đánh giá nguy cơ/lợi ích, chi phí/lợi ích, tổng quan hệ thống/phân tích gộp.

2.Vận dụng được các nguyên tắc đánh giá y văn về thuốc trong tổng quan tài liệu.

6. Học phần tiên quyết: Không.​


28-11-2017

30 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL