Phương pháp đánh giá sử dụng thuốc - Hệ đại học chính quy, định hướng DLS

Tên môn học: Phương pháp đánh giá sử dụng thuốc

(Drug usage evaluation method)

Tên học phần: Phương pháp đánh giá sử dụng thuốc

(Drug usage evaluation method)

Bộ môn giảng dạy chính: Dược lâm sàng

Bộ môn phối hợp: Không

Đối tượng giảng dạy: SV ĐH hệ chính quy, định hướng DLS

Số tín chỉ: 01 (tương đương 02 ĐVHT)

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

22

14

8

0

0

1.Mục tiêu môn học/ học phần:

Sau khi học xong môn học này, người học có khả năng:

- Trình bày được các nguyên tắc cơ bản trong đánh giá sử dụng thuốc, bộ tiêu chí trong đánh giá sử dụng thuốc (đánh giá chỉ định, các chỉ số cần theo dõi trong quá trình điều trị, hiệu quả điều trị, tính an toàn)

- Thực hành thiết kế được một đề cương nghiên cứu đánh giá sử dụng thuốc tại bệnh viện

2. Các học phần tiên quyết:

Dược lý, Dược lâm sàng, Bệnh học, Sử dụng thuốc trong điều trị

3. Mô tả môn học/ học phần:

Học phần này cung cấp cho học viên các nguyên tắc cơ bản trong đánh giá sử dụng thuốc, bộ tiêu chí trong đánh giá sử dụng thuốc (đánh giá chỉ định, các chỉ số cần theo dõi trong quá trình điều trị, hiệu quả điều trị, tính an toàn). Học viên cũng sẽ được thực hành thiết kế một đề cương nghiên cứu đánh giá sử dụng thuốc tại bệnh viện​


28-11-2017

25 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL