Phân tích ca lâm sàng - Hệ đại học chính quy, định hướng DLS

Tên môn học: Phân tích ca lâm sàng (Case-based Study in Pharmacotherapy)

Tên học phần: Phân tích ca lâm sàng (Case-based Study in Pharmacotherapy)

Bộ môn giảng dạy chính: Dược lâm sàng

Bộ môn phối hợp: Không

Đối tượng giảng dạy: SV ĐH hệ chính qui, định hướng DLS

Số tín chỉ: 02 (tương đương 03 ĐVHT)

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

32

0

20

0

12

1.Mục tiêu môn học/học phần:

Sau khi học xong môn học này, người học có kỹ năng:

- Tìm kiếm, đọc hiểu và áp dụng các hướng dẫn điều trị một số bệnh thường gặp để phân tích ca lâm sàng cụ thể trong thực tế lâm sàng

- Áp dụng được quy trình xác định và giải quyết vấn đề liên quan đến thuốc trong phân tích ca lâm sàng thực tế.

2. Các học phần tiên quyết:

Dược lý, Dược lâm sàng, Sử dụng thuốc trong điều trị.

 3. Mô tả môn học/ học phần:

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng để phân tích một ca lâm sàng cụ thể dựa trên các hướng dẫn điều trị và các sách tra cứu.​ 


28-11-2017

198 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL