Dược lâm sàng - Hệ đại học liên thông từ trung cấp

Tên môn học: Dược lâm sàng (Clinical Pharmacy)

Tên học phần: Dược lâm sàng (Clinical Pharmacy)

Bộ môn giảng dạy chính: Dược lâm sàng

Bộ môn phối hợp: Không

Đối tượng giảng dạy: SV ĐH hệ liên thông từ trung cấp

Số tín chỉ: 03 (tương đương 04 ĐVHT)

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

44

32

6

0

6

1. Mục tiêu môn học/ học phần:

- Đánh giá được việc kê đơn hợp lý theo cá thể trên cơ sở những khác biệt về sinh lý và bệnh lý.

- Hướng dẫn được cho bệnh nhân về sử dụng thuốc hợp lý.

2. Học phần tiên quyết:

Bệnh học, Dược lý

3. Mô tả môn học/ học phần:

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản trong lĩnh vực sử dụng thuốc hợp lý. Nhấn mạnh vai trò của người dược sỹ nhằm tối ưu hóa việc sử dụng thuốc, bao gồm cả tối ưu hóa thuốc được kê đơn cũng như tư vấn người bệnh sử dụng thuốc hợp lý.​


28-11-2017

24 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL