Dược lâm sàng - Hệ cao đẳng

Tên môn học: Dược lâm sàng (Clinical Pharmacy)

Tên học phần: Dược lâm sàng(Clinical Pharmacy)

Bộ môn giảng dạy chính: Dược lâm sàng

Bộ môn phối hợp: Không

Đối tượng giảng dạy : Sinh viên hệ Cao đẳng

Số tín chỉ: 02 (tương đương 03 ĐVHT)

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

33

33

0

0

0

1. Mục tiêu môn học/ học phần:

Sau khi học xong môn học, học viên có khả năng vận dụng kiến thức đã học để:

- Phân tích được việc sử dụng thuốc hợp lý theo cá thể trên cơ sở những khác biệt về sinh lý và bệnh lý.

- Hướng dẫn được bệnh nhân sử dụng thuốc hợp lý.

2. Học phần tiên quyết:

Giải phẫu sinh lý, Bệnh học, Vi sinh – ký sinh, Hóa sinh, Hóa dược, Dược lý

3. Mô tả môn học/ học phần:

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức đại cương về dược lâm sàng, các kiến thức về sử dụng một số nhóm thuốc quan trọng và vận dụng các kiến thức này trong phân tích sử dụng thuốc hợp lý cũng như hướng dẫn sử dụng thuốc cho bệnh nhân.​


28-11-2017

123 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL