Chương trình tiến sĩ- Thiết kế và phân tích số liệu trong thử nghiệm lâm sàng

​Tên môn học: Thiết kế và phân tích số liệu trong thử nghiệm lâm sàng (Design and Data Analysis in Clinical Trials)

Tên học phần: Thiết kế và phân tích số liệu trong thử nghiệm lâm sàng (Design and Data Analysis in Clinical Trials)

Mã số học phần: TSDLS24

Bộ môn giảng dạy chính: Dược lâm sàng

Bộ môn phối hợp: Không

Đào tạo trình độ : Tiến sĩ/Thạc sĩ

Ngành học :

Loại học phần (bắt buộc/tự chọn) :

Đối tượng giảng dạy: Nghiên cứu sinh chuyên ngành Dược lý – Dược lâm sàng

Số tín chỉ: 02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

30

16

0

10

4

Các học phần tiên quyết: Không

MÔ TẢ MÔN HỌC PHẦN

Học phần này cung cấp cho nghiên cứu sinh những kiến thức cơ bản liên quan đến thiết kế các thử nghiệm lâm sàng và các lưu ý trong quản lý và xử lý số liệu. Nghiên cứu sinh cũng có khả năng phân tích các thông tin về thử nghiệm lâm sàng để làm căn cứ cho việc xây dựng đề cương và triển khai các nghiên cứu cụ thể​

MỤC TIÊU HỌC PHẦN

- Cung cấp cho nghiên cứu sinh các kiến thức liên quan đến thiết kế và xử lý số liệu chuyên biệt cho thử nghiệm lâm sàng.

- Cung cấp cho nghiên cứu sinh các kỹ năng dùng trong phân tích và đánh giá và lên kế hoạch thực hiện các thử nghiệm lâm sàng

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

Hình thức

Nội dung

Tỷ lệ (%)

Chuyên cần

Bằng hình thức điểm danh

0%

Kiểm tra thường xuyên

Chấm đạt/không đạt theo kết quả bài tập

0%

Thực hành/ Seminar

Tính điểm bài serminar (nội dung 8) theo thang điểm 10.

Chấm điểm và/hoặc chấm đạt/không đạt theo báo cáo kết quả seminar

30%

Thi hết học phần

Hình thức tiểu luận

70%

TÀI LIỆU HỌC TẬP 

- Tài liệu do giảng viên biên soạn và tổng hợp.


01-06-2022

153 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL