Chương trình thạc sĩ-Định hướng nghiên cứu trong lĩnh vực dược lâm sàng

THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                        Định hướng nghiên cứu trong lĩnh vực dược lâm sàng (Practice-based research in clinical pharmacy)

Tên học phần:                       Định hướng nghiên cứu trong lĩnh vực dược lâm sàng (Practice-based research in clinical pharmacy)

Mã học phần:                        LS104

Khoa phụ trách:                    Dược lý – Dược lâm sàng

Bộ môn giảng dạy chính:    Dược lâm sàng                                 

Bộ môn phối hợp:                Không

Đào tạo trình độ:                   Thạc sĩ

Ngành học:                            Dược lý và dược lâm sàng

Loại học phần:                      Tự chọn

Số tín chỉ:                              3

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

45

12

33

0

0

Các học phần tiên quyết:                 Không

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần này cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về vị trí, vai trò của các nghiên cứu trong lĩnh vực dược lâm sàng triển khai tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tập trung vào các nghiên cứu phân tích/đánh giá sử dụng thuốc, nghiên cứu xây dựng mô hình hoạt động, đánh giá tác động của can thiệp dược lâm sàng. Người học được tiếp cận các phương pháp ứng dụng y học chứng cứ trong xác định vấn đề nghiên cứu và được hướng dẫn cách thiết kế, triển khai, áp dụng kết quả nghiên cứu nhằm tối ưu hóa chất lượng sử dụng thuốc trên lâm sàng.

MỤC TIÊU HỌC PHẦN

Sau khi học xong học phần này, học viên có khả năng :

- Diễn giải được về vị trí, vai trò, phương pháp nghiên cứu, phương thức triển khai của các nghiên cứu dựa trên thực hành trong lĩnh vực dược lâm sàng (nghiên cứu phân tích/đánh giá sử dụng thuốc, nghiên cứu xây dựng mô hình hoạt động/can thiệp dược lâm sàng, nghiên cứu đánh giá tác động của mô hình hoạt động/can thiệp dược lâm sàng).

- Tổng quan được một cách hệ thống các nghiên cứu theo cùng chủ đề trong lĩnh vực dược lâm sàng.

- Có được đạo đức nghề nghiệp phù hợp, thái độ hành nghề đúng pháp luật, trung thực, khách quan cũng như động cơ học tập và làm việc đúng đắn, nhận thức được nhu cầu cập nhật kiến thức liên tục.

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN

Hình thức

Nội dung

Tỷ lệ (%)

Chuyên cần

Không áp dụng

-

Kiểm tra thường xuyên

Không áp dụng

-

Thực hành/ Seminar

-

-

Thi hết học phần

Tiểu luận

100%

TÀI LIỆU HỌC TẬP

- Tài liệu do giảng viên biên soạn


02-09-2022

654 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL