Chương trình đại hoc-Sử dụng thuốc trong điều trị (Pharmacotherapy)

​Tên môn học: Sử dụng thuốc trong điều trị

(Pharmacotherapy)

Tên học phần: Sử dụng thuốc trong điều trị

(Pharmacotherapy)

Mã học phần: 052490

Bộ môn giảng dạy chính: Dược lâm sàng

Bộ môn phối hợp: Không

Đào tạo trình độ: Đại học

Ngành học: Dược học

Định hướng: Định hướng DLS

Loại học phần: bắt buộc

Số tín chỉ: 04

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

60

28

0

22

10

Các học phần tiên quyết: Bệnh học, Bệnh học – Bệnh gây ra do thuốc, Dược lý lâm sàng, Dược lâm sàng

MÔ TẢ HỌC PHẦN

MỤC TIÊU HỌC PHẦN

Sau khi học xong học phần này, với mỗi bệnh lý cụ thể, sinh viên có khả năng:

- Tích hợp các kiến thức được cập nhật và các kiến thức đã được cung cấp trong các học phần tiên quyết để giải thích cơ sở của mục tiêu điều trị và kế hoạch giám sát điều trị bằng thuốc trên bệnh nhân; phân tích nguyên tắc/ chiến lược/ phác đồ điều trị, lựa chọn điều trị và các lưu ý về cá thể hóa điều trị bằng thuốc trên bệnh nhân.

- Áp dụng được các kiến thức tích hợp và thông tin trong các hướng dẫn điều trị để phân tích các tình huống một cách khách quan và phản biện bao gồm xác định mục tiêu và kế hoạch điều trị phù hợp cho bệnh nhân; xác định các vấn đề liên quan đến thuốc (DRP), các yêu cầu về giám sát điều trị và đề xuất các biện pháp giải quyết từng DRP phát hiện được.

- Hình thành được được đạo đức nghề nghiệp phù hợp, thái độ hành nghề đúng pháp luật, trung thực, khách quan cũng như động cơ học tập và làm việc đúng đắn, nhận thức được nhu cầu cập nhật kiến thức liên tục.

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN

Hình thức

Nội dung

Tỷ lệ (%)

Chuyên cần

Bài tập/điểm danh.

10

Kiểm tra thường xuyên/ Bài tiểu luận

Bài kiểm tra có báo trước, hình thức bài tập/MCQ

 

10

Thực hành/seminar

Chấm điểm 5 bài seminar, tính trung bình

30

Thi hết học phần

Hình thức: Thi tự luận

Thời gian: 90 phút

Được sử dụng tài liệu

50

TÀI LIỆU HỌC TẬP 

- Hoàng Thị Kim Huyền, J.R.B.J. Brouwers (2012), Dược lâm sàng – những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị, tập 1 và tập 2, NXB Y học.

- Thái Nguyễn Hùng Thu, Hoàng Thị Kim Huyền (2012), Cơ sở dữ liệu ca lâm sàng – sách dùng cho đào tạo dược sĩ và chuyên khảo, NXB Y học.

- Tài liệu do giảng viên biên soạn

- Các hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế cho các bệnh lý nằm trong chương trình đào tạo, đăng tải trên Thư viện hướng dẫn chẩn đoán điều trị (Cục quản lý khám chữa bệnh), (http://kcb.vn/vanban/huong-dan cập nhật đến thời điểm giảng dạy) (tải miễn phí)


31-05-2022

131 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL