Chương trình đại học-Dược động học (Pharmacokinetics)

Tên môn học: Dược động học (Pharmacokinetics)

Tên học phần: Dược động học (Pharmacokinetics)

Mã học phần:

Bộ môn giảng dạy chính: Dược lực

Bộ môn phối hợp: Dược lâm sàng

Đào tạo trình độ: Đại học

Ngành học: Dược học

Định hướng: Không

Loại học phần: Bắt buộc

Số tín chỉ: 02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

30

18

6

6

0

Các học phần tiên quyết: Giải phẫu sinh lý, Sinh lý bệnh, Bệnh học, Hóa sinh, Hóa dược.

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Nội dung của môn học bao gồm các kiến thức cơ bản về dược động học các quá trình hấp thu, phân bố, chuyển hóa thải trừ thuốc và các thông số liên quan, mô hình hóa trong dược động học, tính toán thông số từ dữ liệu nồng độ, dược động học theo đường dùng và chế độ dùng thuốc.[NTTT1] 


 [NTTT1]Em xin phép nhờ cô Dương viết cho cả 2 Bộ môn ạ​


31-05-2022

151 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL