Lịch giảng học phần TSBC11: Kiểm soát giải phóng thuốc tại vùng hấp thu tối ưu trong đường tiêu hóa

​Xin​ xem file đính kèm!

​​ Lich giang day TSBC11.pdfLich giang day TSBC11.pdf


07-07-2014

15 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL