CHỨC VỤ, NHIỆM VỤ CỦA CÁC VIÊN CHỨC VIỆN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM QUỐC GIA

 

1) GS.TS. Nguyễn Ngọc Chiến

1.1. Chức vụ: Viện trưởng

1.2. Nhiệm vụ:

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Viện trưởng được quy định trong Quy chế hoạt động của Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc gia.

- Nhiệm vụ cụ thể năm học 2019-2020

+ Phụ trách chung các phòng thí nghiệm.

+ Chủ trì và phân công thực hiện các nhiệm vụ của Viện: Đăng ký đề tài các cấp, thực hiện các hợp đồng hợp tác, chuyển giao công nghệ, hợp đồng phân tích…

+ Đầu mối triển khai nghiên cứu và phát triển công nghệ bào chế thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và sản xuất nguyên liệu làm thuốc.

+ Kết luận chất lượng mẫu, tiêu chuẩn chất lượng đã phân tích, kiểm nghiệm hoặc thẩm định; ký vào Phiếu phân tích, Kiểm nghiệm và Hồ sơ kiểm nghiệm trước khi chuyển về Văn phòng Viện 

+ Phân công quản lý và bảo quản mẫu trước, trong quá trình thử nghiệm.

+ Đề xuất tuyển dụng viên chức theo quy định hiện hành.

+ Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ viên chức của Viện

+ Ban hành, bãi bỏ các nội quy, quy định trong nội bộ Phòng Phân tích - Kiểm nghiệm nhằm đảm bảo việc điều hành, kiểm tra và giám sát mọi hoạt động của Phòng theo đúng các quy định hiện hành.

+ Tổ chức thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc

+ Thực hiện các công việc khác của Viện Trưởng và nhà Trường giao.

2) PGS.TS. Lê Đình Chi

2.1. Chức vụ:  Phó Viện trưởng

2.2. Nhiệm vụ:

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Phó Viện trưởng được quy định trong Quy chế hoạt động của Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc gia.

- Nhiệm vụ cụ thể:

+ Phụ trách Phòng Phân tích - Kiểm nghiệm

+ Tổ chức triển khai, điều hành, giám sát, thực hiện các hợp đồng BE.

+ Tổ chức, triển khai giám sát thực hiện duy trì phòng GLP.

+ Kiểm tra, rà soát và chịu trách nhiệm về các kết quả thực hiện các đề tài và hợp đồng kiểm nghiệm.

+ Kiểm tra, rà soát và chịu trách nhiệm về các thông tin trong phiếu phân tích, phiếu kiểm nghiệm, trong hồ sơ kết quả thử nghiệm kèm theo.

+ Kết luận chất lượng mẫu, tiêu chuẩn chất lượng đã phân tích, kiểm nghiệm hoặc thẩm định; ký vào phiếu phân tích, kiểm nghiệm và hồ sơ kiểm nghiệm trước khi chuyển về Văn phòng Viện.

+ Phân công quản lý và bảo quản mẫu trước, trong quá trình thử nghiệm

- Giám sát và phân công công việc trong hòm thư của Viện, đặc biệt giai đoạn ủy quyền. 

- Thực hiện các công việc khác của Nhà trường giao.

3) ThS. Đỗ Ngọc Cương

3.1. Chức vụ: Chuyên viên

3.2. Nhiệm vu:

- Thực hiện việc ghi chép vào các sổ phân tích kiểm nghiệm.

- Định kỳ vệ sinh và kiểm tra hoạt động của một số thiết bị tại Phòng Phân tích - Kiểm nghiệm. Định kỳ ít nhất 1 tháng/lần-Quản lý và bảo quản mẫu trước, trong quá trình thử nghiệm

- Quản lý hóa chất, thuốc thử:

- Định kỳ hàng tháng kiểm tra dung môi, hóa chất, chất chuẩn được sử dụng, báo cáo tồn dư.

- Lên danh mục mua sắm hóa chất.

- Tham gia quản lý hồ sơ đăng ký thuốc

- Định kỳ kiểm tra vận hành của hệ thống xử lý nước thải và khí thải.

- Định kỳ kiểm tra vận hành hệ thống vòi nước cấp cứu.

- Định kỳ kiểm tra hệ thống báo cháy; bình cứu hỏa; tủ điện.

- Giám sát việc vệ sinh, thu gom, xử lý chất thải thông thường.

- Thực hiện một số nội dung công việc về thủ tục hành chính của Viện

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện và Nhà trường giao.

4. ThS. Ngô Quang Trung

4.1. Chức vụ: Nghiên cứu viên

4.2. Nhiệm vụ:

- Trợ lý chất lượng kỹ thuật:

+ Giám sát việc thực hiện các phép thử do các nghiên cứu viên khác thực hiện

+ Giám sát việc thực hiện ghi chép vào các sổ phân tích kiểm nghiệm, sổ sử dụng thiết bị của người ngoài Viện và các viên chức khác.

- Quản lý tài liệu: Dược điển, sổ tay chất lượng

- Phụ trách an toàn lao động: Định kỳ kiểm tra hệ thống báo cháy; bình cứu hỏa; tủ điện: Định kỳ 3 tháng/lần

- Hỗ trợ quản lý thiết bị trong phòng Phân tích-Kiểm nghiệm: Giám sát hiệu chuẩn thiết bị

- Hướng dẫn sử dụng thiết bị tại Phòng Phân tích-Kiểm nghiệm cho những người ngoài Viện.

- Thực hiện và phát triển các phép phân tích thử nghiệm; thực hiện hợp đồng BE và hợp đồng kiểm nghiệm khác

+ Trực tiếp thực hiện và phát triển các phép phân tích thử nghiệm

+ Xử lý kết quả, viết báo cáo thu được

- Quản lý và bảo quản mẫu trước, trong quá trình thử nghiệm

- Phát triển các phương pháp phân tích, kiểm nghiệm.

- Trực tiếp thụ lý triển khai xin cấp lại GLP.

- Thực hiện một số công việc hành chính khác.

- Phụ trách quản lý môi trường, y tế: Giám sát việc vệ sinh, thu gom, xử lý chất thải chất thải độc hại theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện và Nhà trường giao.

5. ThS. Bùi Thị Lan Phương

5.1. Chức vụ: Nghiên cứu viên

5.2. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu và phát triển công nghệ bào chế thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. 

+ Nghiên cứu phát triển công thức và triển khai bào chế.

+ Kiểm nghiệm, đánh giá các sản phẩm bào chế

+ Hỗ trợ quản lý các thiết bị bào chế và các cá nhân, sinh viên thực hiện nghiên cứu ở phòng bào chế.

- Quản lý dụng cụ thủy tinh, vật rẻ tiền mau hỏng.

- Hướng dẫn sử dụng một số thiết bị tại Phòng Phân tích-Kiểm nghiệm cho những người ngoài Viện.

- Định kỳ hàng tháng kiếm tra tủ thuốc cứu thương, đề xuất mua bổ sung: Định kỳ 3 tháng/lần

- Định kỳ kiểm tra vận hành hệ thống vòi nước cấp cứu: Định lỳ 1 tháng/lần

- Thực hiện và phát triển các phép phân tích thử nghiệm; thực hiện hợp đồng BE

- Quản lý và bảo quản mẫu trước, trong quá trình thử nghiệm

- Hỗ trợ thực hiện một số công việc hành chính

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện và Nhà trường giao.

6. TS. Phạm Thị Hiền

6.1. Chức vụ: Giảng viên

6. 2. Nhiệm vụ:

- Thực hiện công việc giảng dạy tại Khoa Công nghệ hóa dược

- Nghiên cứu và phát triển công nghệ tổng hợp và bán tổng hợp nguyên liệu làm thuốc.

- Thực hiện và phát triển các phép phân tích thử nghiệm:

+ Trực tiếp thực hiện và phát triển các phép phân tích thử nghiệm

+ Xử lý kết quả, viết báo cáo thu được

- Quản lý và bảo quản mẫu trước, trong quá trình thử nghiệm

- Hướng dẫn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp

- Tham gia thỉnh giảng tại bộ môn (nếu có điều kiện)

- Học nghiên cứu sinh và tham gia các khóa học tập nâng cao trình độ khác

- Thực hiện hợp đồng BE; kiểm nghiệm, bào chế

- Hỗ trợ quản lý tài liệu.

- Quản lý hồ sơ nhân sự Viện

- Quản lý một số thiết bị tại phòng PTKN theo phân công của Lãnh đạo Viện

- Hướng dẫn sử dụng thiết bị tại Phòng Phân tích-Kiểm nghiệm cho những người ngoài Viện.

- Thực hiện một số công việc hành chính.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện và Nhà trường giao.

7. DS. Vũ Thị Hoa​

7.1. Chức vụ: Kỹ thuật viên

7.2. Nhiệm vụ:

- Phụ trách vệ sinh phòng thí nghiệm, vệ sinh dụng cụ thí nghiệm của các đề tài do Viện chủ trì.

- Thực hiện kiểm nghiệm các mẫu

- Tham gia hỗ trợ thực hiện các phép thử nghiệm; hỗ trợ hợp đồng BE, bào chế

- Ghi chép nhiệt độ, độ ẩm theo quy định

- Hỗ trợ định hồ sơ đăng ký thuốc phần hành chính

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện và Nhà trường giao.

 


05-12-2022

254 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL