Giới thiệu về Hội đồng trường Trường Đại học Dược Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

(Hội đồng trường Trường Đại học Dược Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 được thành lập theo Quyết định số 3676/QĐ-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2020 của Q. Bộ trưởng Bộ Y tế)

1. Chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng trường

1.1. Chức năng

Hội đồng Trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Trường Đại học Dược Hà Nội và các bên có li ích liên quan.

1.2. Trách nhiệm và quyền hạn

a) Quyết định về chiến lược, chủ trường, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của Trường;

b) Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, quy chế dân chủ ở cơ sở của Trường phù hợp với quy định của pháp luật;

c) Quyết định phương hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, hợp tác giữa Trường với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động;

d) Quyết định về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị của Trường; ban hành danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí; quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động phù hợp với quy định ca pháp luật;

đ) Quyết định và trình Bộ Y tế ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm Hiệu trưng Trường; bnhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm PHiệu trưởng trên cơ sở đề xuất của Hiệu trưởng;tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động hằng năm của Chủ tịch Hội đồng trườngHiệu trưởng; lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường;

e) Quyết định chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển Trường; chính sách học phí, hỗ trợ người học; phê duyệt kế hoạch tài chính; thông qua báo cáo tài chính hằng năm, báo cáo quyết toán kinh phí đi với các nguồn thu hp pháp của Trường;

g) Quyết định chủ trương đầu tư và sử dụng tài sản có giá trị lớn thuộc thẩm quyền của Trường theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường; quyết định chính sách tiền lương, thưởng, quyền lợi khác của chức danh lãnh đạo, quản lý trường đại học theo kết quả, hiệu quả công việc và vn đkhác theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường;

h) Giám sát việc thực hiện quyết định của Hội đồng trường, việc tuân thủ pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường và trách nhiệm giải trình của Hiệu trưởng; giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Trườngọc; báo cáo hằng năm trước Hội nghị CC, VC về kết quả giám sát và kết quả hoạt động của Hội đồng trường;

i) Tuân thủ pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan quản lý có thẩm quyền và các bên liên quan về các quyết định của Hội đng trường; thực hiện công khai, minh bạch thông tin, chế độ báo cáo; chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng trường; chịu sự giám sát của xã hội, cá nhân và tổ chức trong Trường;

k) Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và quy định trong Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường.

2. Danh sách thành viên Hội đồng trường hiện tại

Số TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

TS. Đặng Việt Hùng

Chủ tịch Hội đồng

2

GS.TS. Nguyễn Hải Nam

Đảng ủy viên; Hiệu trưởng; Giảng viên cao cấp Trường ĐH Dược HN -  Thành viên

3

PGS.TS. Đinh Thị Thanh Hải

Phó Bí thư Đảng ủy​; Phó Hiệu trưởng; Giảng viên cao cấp Trường ĐH Dược HN - Thành viên

4

ThS. Phạm Văn Quyến

Phó Hiệu trưởng; Chuyên viên chính Trường ĐH Dược HN - Thành viên

5

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuyển

TV Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn; Giảng viên cao cấp Trường ĐH Dược Hà Nội - Thành viên

6

GS.TS. Nguyễn Ngọc Chiến

Đảng ủy viên; ​Viện trưởng Viện CNDP Quốc gia; Giảng viên cao cấp Trường ĐH Dược HN- Thành viên

7

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh

Đảng ủy viên; Giám đốc Trung tâm DI&ADR Quốc gia; Giảng viên cao cấp Trường ĐH Dược HN- Thành viên

8

GS.TS. Phạm Thanh Kỳ

Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Dược HN; Giảng viên cao cấp - Thành viên

9

PGS.TS. Đoàn Cao Sơn

Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương; Nghiên cứu viên cao cấp - Thành viên

10

PGS.TS. Văn Thị Mỹ Huệ

Đảng ủy viên; Trưởng BM Hóa hữu cơ; Giảng viên cao cấp Trường ĐH Dược HN - Thành viên kiêm Thư ký Hội đồng

11

TS. Phạm Xuân Viết

Phó Cục Trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế - Thành viên

12

TS. Đỗ Xuân Thắng

Đảng ủy viên; Trưởng phòng Vật tư và Trang thiết bị; Giảng viên chính Trường ĐH Dược HN - Thành viên

13

TS. Đại tá Nguyễn Đức Trung

Chủ nhiệm Khoa Dược, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - Thành viên

14

ThS. Trần Túc Mã

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Traphaco - Thành viên

15

ThS. Tống Thúy Linh

Đảng ủy viên; Kế toán trưởng, Trưởng Phòng Tài chính kế toán Trường ĐH Dược HN- Thành viên

 

3. Chủ tịch và Thư ký Hội đồng trường

Chủ tịch Hội đồng trường

TS. Đặng Việt Hùng
 

Thư ký Hội đồng trường

PGS.TS. Văn Thị Mỹ Huệ
(Phó Chủ tịch Công đoàn; Giảng viên cao cấp: Trưởng bộ môn Hóa hữu cơ)


10-11-2020

1304 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL