Thông báo về việc triển khai kế hoạch dạy-học và làm việc trong phòng chống dịch COVID 19 theo Công điện 24/CĐ-UBND 18/11/2021

​Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021; Công điện số 8149/CĐ-VPCP ngày 07/11/2021 của Văn phòng Chính phủ; Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 29/10/2021 và Công điện số 23/CĐ-UBND ngày 16/11/2021 của TP. Hà Nội; văn bản số 9472/BYT-MT ngày 08/11/2021 Bộ Y tế. Ngày 18/11/2021, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội tiếp tục ban hành Công điện số 24/CĐ-UBND triển khai việc giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao từ các địa bàn có dịch trở về Hà Nội, Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tới toàn thể VC-NLĐ, HVSV và các đơn vị trong Trường kế hoạch dạy-học và làm việc​ để thực hiện. Thông tin chi tiết theo file đính kèm

​​ 630 TB-DHN Triển khai kế hoạch dạy học và làm việc trong PCD COVID-19 theo Công điện số 24 CĐ-UBND 18-11-2021.pdf630 TB-DHN Triển khai kế hoạch dạy học và làm việc trong PCD COVID-19 theo Công điện số 24 CĐ-UBND 18-11-2021.pdf


19-11-2021

21 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL