Thông báo về việc tra cứu dữ liệu Dược trên trang: http://www.crcnetbase.com/

Hiện nay trên trang: http://www.crcnetbase.com/ có đăng tải cơ sở dữ liệu về Dược. Phòng CNTT xin trân trọng thông báo tới các cán bộ, giảng viên trong trường được biết để truy cập và tra cứu dữ liệu.

Để truy cập cơ sở dữ liệu Dược, cán bộ, giảng viên truy cập vào trang: http://www.crcnetbase.com/ -> Browse Content -> Pharmaceutical Science & Regulation.

Lưu ý: Trang này chỉ được sử dụng trong mạng nội bộ hoặc VPN đến mạng nội bộ.


11-04-2013

6 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL