Thông báo tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và ngoài nước trong kế hoạch năm 2020

​Bộ Khoa học và Công nghệ có Công văn số 792/BKHCN-TCCB ngày 23/3/2020 về việc thông báo tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và ngoài nước trong kế hoạch năm 2020​

​​ 792 BKHCN-TCCB_TB tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo bồi dưỡng nhân lực KHCN.pdf792 BKHCN-TCCB_TB tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo bồi dưỡng nhân lực KHCN.pdf


27-03-2020

30 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL