Thông báo số: 88 /DHN-TCCB, ngày 09 tháng 3 năm 2012

Về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HN
Số: 88 /DHN-TCCB
V/vxét tặng danh hiệu
Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 Hà Nội, ngày 09  tháng 3  năm 2012
Kính gửi: Các đơn vị trong Trường
Ngày 17/02/2012 Bộ giáo dục & Đào tạo đã ban hành Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, thay thế Thông tư số 22/2008/TT-BGDĐT ngày 23/4/2008 của Bộ giáo dục & Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.
Nhà trường thông báo đến các đơn vị để phổ biến cho cán bộ, viên chức trong đơn vị được biết về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú hiện hành (nội dung Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT được đăng trên website của Trường).
Theo từng đợt xét tặng của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ giáo dục & Đào tạo, nhà trường sẽ có hướng dẫn cụ thể gửi các đơn vị thực hiện khi xét đề nghị tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng CNTT (website);
- Lưu TCCB, HCTH.  
KT HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Thái Nguyễn Hùng Thu

​​ Thong tu 07-NGND-NGUT-1.docThong tu 07-NGND-NGUT-1.doc


10-08-2012

7 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL