Thông báo số: 71 /DHN-TCCB , ngày 27 tháng 02 năm 2012

Về Gặp mặt Bạn chiến đấu - Chiến sĩ Quảng Trị.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI
Số: 71 /DHN-TCCB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2012
 
THÔNG BÁO
Về Gặp mặt Bạn chiến đấu - Chiến sĩ Quảng Trị
Trường Đại học Dược Hà Nội nhận được Công văn số 526/CV-GDTT ngày 10/02/2012 của Trung tâm Giáo dục truyền thống và lịch sử, Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam về việc gặp mặt Bạn chiến đấu – Chiến sĩ Quảng Trị để Tôn vinh cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu tại mặt trận Quảng Trị
Nhà trường thông báo để cán bộ, viên chức đã từng chiến đấu tại mặt trận Quảng Trị nếu có nhu cầu tham dự buổi gặp mặt trên do Trung tâm Giáo dục truyền thống và lịch sử, Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam tổ chức, thời gian dự kiến vào sáng ngày 28/4/2012, xin gửi đăng ký về phòng Tổ chức cán bộ (ThS. Phan Thị Thanh Hà) trước ngày 15/3/2012 để tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu và đăng ký với Ban tổ chức.
Nơi nhận:
- Phòng CNTT(Website);
- Ban Giám hiệu;
- VP Công đoàn;
- Hội Cựu giáo chức (để biết);
- Lưu TCCB, HCTH.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCCB
(Đã ký)
Đỗ Hưng Vượng


10-08-2012

10 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL