Thông báo số: 571 /DHN-KT&KĐCL, ngày 27 tháng 10 năm 2011

Vê việc tiếp tục hoàn thiện bộ phiếu khảo sát.

BỘ Y TẾ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Số: 571 /DHN-KT&KĐCL
V/v tiếp tục hoàn thiện bộ phiếu khảo sát
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2011

Kính gửi: Các bộ môn
Các đơn vị liên quan
Triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tham khảo ý kiến của các chuyên gia tư vấn và mẫu phiếu khảo sát của một số trường đại học trong và ngoài nước, phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng đã tiến hành xây dựng bộ phiếu khảo sát sau và thí điểm triển khai trong thời gian qua:  
- Phiếu dự giờ
- Phiếu phản hồi của người học về bài giảng
- Phiếu lấy ý kiến của người học về công tác giảng dạy
- Phiếu khảo sát sinh viên cuối khóa
Để tiếp tục hoàn thiện bộ phiếu khảo sát trên, kính đề nghị các bộ môn và đơn vị liên quan cho ý kiến đóng góp, sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, gửi về phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Trường Đại học Dược Hà Nội, 13-15 Lê Thánh Tông trước ngày 7/11/2011 (DS. Đào Nguyệt Sương Huyền, Điện thoại: 0439335535, Mobile 0988035685).
Trân trọng!
Nơi nhận:
- Hiệu trưởng (để báo cáo);
- Các bộ môn (để thực hiện);
- ĐT, ĐT-SĐH, TCCB, CNTT(để thực hiện);
- Lưu: HCTH, KT&KĐCL;
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký) 
Thái Nguyễn Hùng Thu

​​ Phieu du gio.docPhieu du gio.doc

​​ Phieu lay y kien của SV ve cong tac giang day.final.docPhieu lay y kien của SV ve cong tac giang day.final.doc

​​ SV danh gia bai giang.docSV danh gia bai giang.doc

​​ Khao sat SV sap TN.docKhao sat SV sap TN.doc


13-08-2012

9 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL