Thông báo số: 568/DHN-TCCB, ngày 27 tháng 10 năm 2011

Về chương trình Học bổng Endeavour Quản lý.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 568/DHN-TCCB
Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2011
 
THÔNG BÁO
Về chương trình Học bổng Endeavour Quản lý
Trường Đại học Dược Hà Nội nhận được Thông báo ngày 20/10/2011 của Cơ quan Giáo dục Quốc tế Australia (AEI), Đại sứ quán Australia tại Việt Nam về chương trình Học bổng Endeavour Quản lý (Endeavour Executive Awards) niên khóa 2012.
Học bổng Endeavour Executive cung cấp các cơ hội phát triển chuyên môn tại Australia (từ 1 đến 4 tháng) và tập trung vào việc phát triển các kỹ năng, kiến thức thông qua môi trường làm việc thực tế tại tổ chức/cơ quan tiếp nhận ở Australia.
Học bổng sẽ nhận hồ sơ từ ngày 01/11/2011 đến 20/12/2011.
Thông tin chi tiết về điều kiện dự tuyển, hồ sơ dự tuyển xem tại website: http://www.deewr.gov.au/international/Endeavourawards. Trong quá trình làm hồ sơ, nếu cần giải đáp thêm, xin liên hệ với cô Trần Lê Hà, Cơ quan Giáo dục Quốc tế Australia (AEI) Việt Nam, ĐT: 04.37740138, hoặc email le-ha.tran@dfat.gov.au
Nơi nhận:
- Phòng CNTT(Website);
- Ban Giám hiệu;
- Lưu TCCB, HCTH.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCCB
(Đã ký)
Đỗ Hưng Vượng


13-08-2012

8 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL