Thông báo số: 53 /DHN-TCCB, ngày 20 tháng 02 năm 2012

Về tuyển sinh đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục.

BỘ Y TẾ 
TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI
Số: 53 /DHN-TCCB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012
 
THÔNG BÁO
Về tuyển sinh đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành
Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Trường Đại học Dược Hà Nội nhận được Thông báo số 08/ĐBCL ngày 02/02/2012 của Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Nhà trường thông báo để các cá nhân, đơn vị nếu có nhu cầu tham gia dự tuyển làm đơn xin đăng ký dự tuyển có xác nhận của Trưởng/Phụ trách đơn vị và gửi về phòng Tổ chức cán bộ (ThS. Phan Thị Thanh Hà).
Thông tin chi tiết về điều kiện dự tuyển, hồ sơ, thời gian thi tuyển xem tại website: http://www.ceqard.vnu.edu.vn.
Nơi nhận:
- Phòng CNTT(Website);
- Ban Giám hiệu;
- Phòng Khảo thí & KĐCL;
- Lưu TCCB, HCTH.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCCB
(Đã ký)
Đỗ Hưng Vượng


10-08-2012

7 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL