Thông báo số: 506/DHN-SĐH, ngày 23 tháng 8 năm 2012

Về việc lấy ý kiến của Bộ môn, đơn vị về dự thảo Quy định về tổ chức, quản lý đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ quản lý đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ dược học.

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Số: 506/DHN-SĐH

V/v lấy ý kiến của các Bộ môn,đơn vị về dự thảo Quy định về tổ chức, quản lý đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ dược học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2012

Kính gửi: Các Bộ môn, đơn vị

Triển khai thực hiện Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009; Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và Thông tư 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ. Ban tư vấn xây dựng quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ dược học Trường Đại học Dược Hà Nội đã tiến hành xây dựng dự thảo các quy định về tổ chức, quản lý đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ dược học. Dự thảo của các quy định này được đăng tải trên trang web của Trường (http://).

Kính đề nghị các Bộ môn, đơn vị đọc và cho ý kiến, bổ sung bằng văn bản và gửi về Phòng Sau đại học trước ngày 10/9/2012 hoặc qua địa chỉ email: saudaihoc.dhn@gmail.com.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban giám hiệu;

- Website

- Lưu: SĐH, VT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


(đã ký) 


Nguyễn Thanh Bình

​​ File đính kèm.rarFile đính kèm.rar


23-08-2012

6 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL