Thông báo số: 49 /DHN-TCCB, ngày 18 tháng 01 năm 2013

Kết quả nâng lương đợt II năm 2012.

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:49 /DHN-TCCB

Hà Nội, ngày 18tháng 01 năm 2013

THÔNG BÁO
Kết quả nâng lương đợt II năm 2012
(họp lần 2)
Sau khi thông báo kết quả xét nâng lương đợt II năm 2012, Hội đồng xét nâng bậc lương Trường Đại học Dược Hà Nội đã nhận được ý kiến phản hồi của CBVC và chỉ đạo của Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế. Ngày 15/01/2013 Hội đồng xét nâng bậc lương nhà trường đã họp xem xét lại việc nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn năm 2012 cho CBVC, cụ thể như sau:
1. Nâng lương thường xuyên:
Bà Đào Thị Thanh Hiền – BM Dược học cổ truyền (có đơn trình bày và ý kiến của bộ môn) không hoàn thành giờ giảng năm học 2010-2011 là vì lý do khách quan (giờ giảng của bộ môn tập trung vào kỳ I, bà Hiền đi học về nước vào học kỳ II do đó bộ môn bố trí không đủ giờ giảng theo quy định) nên điều chỉnh không thực hiện kéo dài 06 tháng và đồng ý nâng lương đúng kỳ hạn.
2. Nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:
Theo sự chỉ đạo của Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế, thực hiện theo đúng Thông tư 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ: Không thực hiện xét nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức có thời gian giữ bậc quá hạn tính đến thời điểm xét nâng bậc lương; Căn cứ vào ngày ra quyết định khen thưởng thành tích để xét nâng lương trước thời hạn, thành tích của các năm trước đã xét thì không tính xét năm sau, thành tích phấn đấu trong thời gian giữ bậc lương nhưng ngày ra quyết định nằm ngoài thời gian này thì để tích lũy xét lần sau.
Do vậy Hội đồng thống nhất:
- Không thực hiện nâng lương trước thời hạn theo kết luận của Hội đồng nâng bậc lương họp ngày 26/12/2012 do quá thời hạn đối với các ông bà: Nguyễn Đăng Hòa (BM Bào chế), Phạm Thị Minh Huệ (BM Bào chế), Đinh Thị Thanh Hải (BM Hóa hữu cơ), Nguyễn Đỗ Thu Hoài (Bộ môn Ngoại ngữ);
- Bổ sung 02 CBVC vào danh sách nâng lương trước thời hạn gồm: Bà Đàm Thanh Xuân (BM Công nghiệp dược), được nâng lương trước thời hạn 06 tháng; Ông Đào Công Hiếu (Phòng TCCB), được nâng lương trước thời hạn 03 tháng.
3. Các nội dung khác.
- Hàng năm Hội đồng nâng lương họp xét nâng bậc lương trước thời hạn 2 lần/ năm theo kỳ họp nâng lương thường xuyên. Tổng xét nâng bậc lương trước thời hạn trong năm không vượt quá quy định;
- Tất cả các trường hợp CBVC đi học về tiếp nhận và xếp lương ở bậc lương cũ, xếp lại lương mới khi Hội đồng nâng lương họp và theo kết luận của Hội đồng.
Nhà trường xin thông báo tới toàn thể cán bộ, viên chức trong Trường được biết. Mọi ý kiến liên quan đến vấn đề nâng lương nêu trên đề nghị phản ánh về phòng Tổ chức cán bộ (ThS Đào Công Hiếu) để giải quyết.
Nơi nhận:
- Niêm yết bảng tin;
- Phòng CNTT (website);
- VP Công đoàn;
- Lưu: TCCB, HCTH.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
(Đã ký)
Đỗ Hưng Vượng


22-01-2013

6 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL