Thông báo số: 392/TB-DHN, ngày 20 tháng 7 năm 2011

​Về việc thi đua, khen thưởng.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 392/TB - DHN
Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2011

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
NĂM HỌC 2010-2011
Ngày 19 tháng 7 năm 2011, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trường Đại học Dược đã họp xét và bầu các danh hiệu thi đua năm học 2010-2011. Kết quả như sau:
I- Xét danh hiệu Lao động tiên tiến:
1- Tổng số cán bộ, viên chức đạt lao động tiên tiến là 265 , trong đó có:
- 226 CBVC do các đơn vị bầu, hội đồng xét đạt danh hiệu LĐTT; 05 CBVC đi học tập trung đạt kết quả loại khá, được hội đồng xét xếp tương đương danh hiệu lao động tiên tiến. (Có danh sách 231 CBVC kèm theo).
- 12 CBVC nghỉ sinh con được Hội đồng TĐKT xét đạt danh hiệu LĐTT theo hướng dẫn của thông tư 02/2011/TT-BNV.
- 34 CBVC đạt DHLĐTT được hội đồng bầu là Chiến sĩ TĐCS (chi tiết ở mục II).
3- Tổng số cán bộ, viên chức không đạt danh hiệu lao động tiên tiến:  61
- Đi học cao học tập trung:  10
- Đi học liên thông: 03
- Đi học TT, nghỉ sinh con:  03
- Đi học NCS tập trung: 02
- Tập sự: 18
- Đi học nước ngoài: 25
II- Bầu danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở:
Hội đồng không đưa vào bầu 02 CBVC không đăng ký CSTĐCS từ đầu năm học là: Văn Thị Mỹ Huệ-HHC; Trần Quang Long-GDTC theo đúng quy định luật TĐKT.
02 CBVC không làm bản tóm tắt thành tích CSTĐ là: Lê Xuân Kỳ-VL-HL; PGS.TS. Nguyễn Thái Hằng -QL&KTD) nên Hội đồng TĐKT không đưa vào danh sách bầu CSTĐCS.
Số CBVC đưa vào danh sách bầu là 55. Kết quả bỏ phiếu bầu CTĐCS có 34 cá nhân đạt 80% trở lên số phiếu tín nhiệm được Hội đồng thi đua, khen thưởng trường công nhận là CSTĐCS năm học 2010-2011 là:
TT
Họ và tên
Đơn vị
TT
Họ và tên
Đơn vị
1.  
Nguyễn Đăng Hòa
Bào chế
18.  
Thái Nguyễn Hùng Thu
HPT &ĐC
2.  
Phạm Thị Minh Huệ
Bào chế
19.  
Đinh Thị Hiền Vân
HTQT
3.  
Nguyễn Đình Luyện
CND
20.  
Nguyễn Mạnh Tuyển
KT&KĐCL
4.  
Nguyễn Ngọc Chiến
CND
21.  
Vũ Văn Vinh
Mác Lênin
5.  
Phan Tiến Thành
CND
22.  
Nguyễn Đỗ Thu Hoài
Ngoại ngữ
6.  
Phạm Phương Ngọc
CTCT
23.  
Lê Viết Hùng
QL & KTD
7.  
Vũ Xuân Giang
Đào tạo ĐH
24.  
Đỗ Quyên
QLKH
8.  
Trần T.Lan Hương
Đào tạo ĐH
25.  
Nguyễn Thanh Bình
Sau đại học
9.  
Vũ Văn Điền
DHCT
26.  
Đỗ Hưng Vượng
TCCB
10.  
Nguyễn T. Liên Hương
Dược lâm sàng
27.  
Doãn Thị Liên
TCKT
11.  
Nguyễn Thu Hằng
Dược liệu
28.  
Nghiêm T.Hoài Phương
Thư viện
12.  
Thân Thị Kiều My
Dược liệu
29.  
Trần Văn Ơn
Thực vật
13.  
Đào Thị Vui
Dược lực
30.  
Võ Thị Thu Thủy
TT DI &ADR
14.  
Lê Phan Tuấn
HCTH
31.  
Võ Quốc Ánh
VL-HL
15.  
Nguyễn Hải Nam
HDược
32.  
Cao Văn Thu
VS-SH
16.  
Phạm Thị Hoa
HDược
33.  
Nguyễn Thu Thảo
VTTTB
17.  
Đinh Thị Thanh Hải
Hóa HC
34.  
Nguyễn Thị Hiền
Y học cơ sở
III- Xét tập thể Lao động tiên tiến; bầu tập thể Lao động xuất sắc:
1- Bầu tập thể Lao động xuất sắc:
Tổng số đơn vị đưa vào danh sách bầu là 30. Kết quả bỏ phiếu bầu TTLĐXS có 27 đơn vị đạt 80% trở lên số phiếu tín nhiệm được Hội đồng thi đua, khen thưởng trường đưa vào danh sách đề nghị Bộ Y tế công nhận danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc năm học 2010-2011 là:
TT
Tên đơn vị
TT
Tên đơn vị
1.  
Bào chế
15. 
Mác Lênin
2.  
Công nghiệp dược
16. 
Ngoại ngữ
3.  
Công tác chính trị
17. 
Quản lý và Kinh tế dược
4.  
Đào tạo đại học
18. 
Quản lý khoa học
5.  
Dược học cổ truyền
19. 
Sau đại học
6.  
Dược lâm sàng
20. 
Tổ chức cán bộ
7.  
Dược liệu
21. 
Tài chính kế toán
8.  
Dược lực
22. 
Thư viện
9.  
Hành chính tổng hợp
23. 
Thực vật
10. 
Hóa dược
24. 
Trung tâm DI & ADR
11. 
Hóa hữu cơ
25. 
Vật lý-Hóa lý
12. 
Hóa phân tích và Độc chất
26. 
Vi sinh-Sinh học
13. 
Hợp tác quốc tế
27. 
Vật tư trang thiết bị
14. 
Khảo thí & KĐCL
2- Tổng số đơn vị đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến: 11
TT
Tên đơn vị
TT
Họ và tên
1.  
Ban quản lý khu nội trú
 7.  
Quản trị
2.  
Công nghệ thông tin
 8.  
Thí nghiệm trung tâm
3.  
Giáo dục quốc phòng
 9.  
Toán-Tin
4.  
Giáo dục thể chất
10.  
Y học cơ sở
5.  
Hoá đại cương-vô cơ
11.  
Y tế
6.  
Hoá sinh
IV- Danh sách các cá nhân, tập thể đủ tiêu chuẩn đề nghị cấp trên khen thưởng:
1- Đề nghị nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Ba:
- Bộ môn Thực Vật
- Trần Văn Ơn - Trưởng BM Thực Vật.
2- Đề nghị Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen:
1.
Nguyễn Đình Luyện - BM Công nghiệp dược
2.
Đỗ Hưng Vượng - Phòng Tổ chức cán bộ
3.
Bộ môn Công nghiệp dược
4.
Bộ môn Dược lâm sàng
5.
Phòng Hành chính tổng hợp
6.
Bộ môn Hóa phân tích & độc chất
7.
Bộ môn Ngoại ngữ
3-  Đề nghị bầu Chiến sĩ thi đua cấp bộ:
1.
Lê Viết Hùng -QL&KTD
4.
Thái Nguyễn Hùng Thu -HPT&ĐC
2.
Nguyễn Đăng Hoà -BC
5.
Nguyễn Mạnh Tuyển -KT&KĐCL
3.
Nguyễn Thị Liên Hương -DLS
4- Đề nghị Bộ Y tế tặng Bằng khen:
1.
Võ Quốc Ánh -Vl-HL
14. 
Đinh Thị Hiền Vân -HTQT
2.
Nguyễn Thanh Bình -SĐH
15. 
Đào Thị Vui -DLực
3.
Nguyễn Ngọc Chiến -CND
16. 
Đoàn thanh niên CSHCM
4.
Phạm Thị Minh Huệ -BC
17. 
BM Bào chế
5.
Nguyễn Thị Hiền - YHCS
18. 
BM Dược học cổ truyền
6.
Nguyễn Đỗ Thu Hoài -NN
19. 
BM Dược lực
7.
Nguyễn Đăng Hoà -BC
20. 
Phòng Hợp tác quốc tế
8.
Đinh Thị Thanh Hải -HHC
21. 
Phòng Khảo thí & KĐCL
9.
Nghiêm T.Hoài Phương -TV
22. 
BM Mác - Lênin
10.
Võ Thị Thu Thủy -TTDI&ADR
23. 
BM Quản lý & Kinh tế dược
11.
Lê Phan Tuấn -HCTH
24. 
Thư viện
12.
Vũ Văn Vinh -MLN
25. 
TT DI & ADR
13.
Vũ Văn Điền -DHCT
26. 
BM Vật lý-Hóa lý
Các tập thể được đề nghị Bộ Y tế công nhận TTLĐXS; các cá nhân; tập thể có tên trong danh sách đề nghị cấp trên tặng thưởng Huân chương lao động; Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Bằng khen của Bộ Y tế gửi bản Báo cáo thành tích (theo mẫu trên website trường) về phòng Tổ chức cán bộ (ThS. Kiều Thị Hồng) trước ngày 10/08/2011.
Từ các năm học sau Hội đồng thi đua khen thưởng trường sẽ thực hiện việc xét hạ bậc các danh hiệu thi đua và phân loại lao động đối với các đối tượng cá nhân, tập thể không hoàn thành đúng phân công lao động và các quy chế, quy định trong trường.
Nhà trường xin thông báo đến toàn thể các đơn vị trong trường được biết.
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Ban Giám hiệu;
- Lưu TCCB, HCTH;
- Website.  
TQ CHỦ TỊCH HỘI TĐKT
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Đăng Hòa

​​ MMauBCthanhtich-Cnhan.docMMauBCthanhtich-Cnhan.doc

​​ MauBCthanhtich-TThe.docMauBCthanhtich-TThe.doc

​​ DSkemtheothongbao392.xlsDSkemtheothongbao392.xls


13-08-2012

6 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL