Thông báo số: 379 /DHN-TCCB, ngày 11 tháng 7 năm 2011

Về Kết quả nâng lương đợt 1 năm 2011.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 379 /DHN-TCCB
Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2011

 
THÔNG BÁO
Kết quả xét nâng lương đợt 1 năm 2011
Thực hiện các quy định của Nhà nước về việc nâng lương đối với cán bộ, viên chức, ngày 07/7/2011 Hội đồng xét nâng bậc lương Trường Đại học Dược Hà Nội đã họp xem xét nâng lương thường xuyên, thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung, điều chỉnh lương cho CBVC đợt 1 năm 2011, cụ thể như sau:
1. Nâng lương thường xuyên ngạch giảng viên chính và tương đương trở xuống: 25 người (có danh sách kèm theo).
2. Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung ngạch giảng viên chính và tương đương trở xuống: 03 người (có danh sách kèm theo).
3. Nâng lương thường xuyên, thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung cho hợp đồng theo Nghị đinh 68 của Chính phủ: 02 người (có danh sách kèm theo).
4. Điều chỉnh xếp lương cho CBVC trong biên chế khi có bằng thạc sỹ, tiến sỹ: 04 người (có danh sách kèm theo).
5. Đối với bà Trần Thị Hải Yến (bộ môn Bào chế) có bằng tiến sỹ, bà Phạm Hoàng Diệu Linh (phòng Đào tạo) có bằng thạc sỹ, thực hiện điều chỉnh và xếp lương bằng thạc sỹ, tiến sỹ khi hết thời gian tập sự.
Nhà trường xin thông báo tới toàn thể cán bộ, viên chức trong Trường được biết. Mọi ý kiến liên quan đến vấn đề nâng lương đợt 1 năm 2011 đề nghị phản ánh về phòng Tổ chức cán bộ (CN. Đào Công Hiếu), sau 07 ngày kể từ ngày 11/7/2011 nhà trường sẽ ban hành quyết định.
Nơi nhận:
- Phòng CNTT (website);
- Niêm yết bảng tin;
- Lưu TCCB, HCTH.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
(Đã ký)
Đỗ Hưng Vượng

​​ DS nang luong dot 1 nam 2011.xlsDS nang luong dot 1 nam 2011.xls


13-08-2012

5 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL