Thông báo số: 316 /DHN-QLKH, ngày 27 tháng 5 năm 2013

Về việc đăng ký tham dự Hội nghị Khoa học và Diễn đàn ASEAN - USP.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Số: 316 /DHN-QLKH
V/v: Đăng ký tham dự Hội nghị Khoa học và Diễn đàn ASEAN - USP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 5năm 2013.

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường
Theo Giấy mời tham dự Hội nghị khoa học ASEAN – USP 2013 của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Hội nghị khoa học ASEAN – USP lần thứ 3 với chủ đề “Tăng cường hợp tác khu vực nhằm đảm bảo chất lượng dược phẩm” sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Đây là Hội nghị thường niên, cung cấp các thông tin khoa học, yêu cầu pháp lý cũng như thảo luận các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng thuốc ở các nước trong khối ASEAN. Tham dự Hội nghị sẽ có các cơ quan quản lý, Cơ quan Kiểm nghiệm, Doanh nghiệp Dược các nước trong khối ASEAN, chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới, chuyên gia của Hội đồng Dược điển Hoa Kỳ. Kế hoạch tổ chức như sau:
1. Thời gian: 10 - 11/ 06/ 2013 (Đón tiếp đại biểu từ 7h45 ngày 10/06/2013)
2. Địa điểm: Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội
3. Chương trình: Xem chương trình dự kiến đính kèm
4. Ngôn ngữ: Tiếng Anh có phiên dịch sang tiếng Việt
Đề nghị các cán bộ, giảng viên đăng ký tham dựthông qua Phòng Quản lý Khoa học theo địa chỉ qlkhdhdhn@gmail.com trước ngày 30 tháng 5 năm 2013. (Tham khảo thêm thông tin tại http://www.nidqc.org.vn/)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban giám hiệu (để báo cáo);
- Phòng CNTT (Website)
- Lưu HCTH, QLKH.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Thanh Bình

​​ Chương trình Hội nghị Khoa học ASEAN - USP 2013.pdfChương trình Hội nghị Khoa học ASEAN - USP 2013.pdf


27-05-2013

7 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL