Thông báo số: 26 /DHN-TCCB, ngày 17 tháng 01 năm 2011

Về việc giáo vụ Sau đại học.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 26 /DHN-TCCB
Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2011
V/v: giáo vụ sau đại học
  Kính gửi: Các đơn vị trong Trường 
Để tăng cường công tác đào tạo sau đại học trong Trường Đại học Dược Hà Nội; thực hiện Công văn số 09/DHN-TCCB ngày 10/01/2011 về việc giáo vụ sau đại học; căn cứ danh sách cử giáo vụ sau đại học và chuyên ngành của các bộ môn có giảng dạy sau đại học, nhà trường thông báo danh sách cán bộ, viên chức làm giáo vụ sau đại học bộ môn và sau đại học chuyên ngành năm 2010-2011 (có danh sách kèm theo) để các đơn vị biết và thực hiện.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám hiệu;
- Phòng CNTT (website);
- Lưu TCCB, HCTH.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCCB
(Đã ký)
Đỗ Hưng Vượng

​​ DS giao vu SDH.xlsDS giao vu SDH.xls


15-08-2012

4 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL