Thông báo số: 235 /DHN-VT&TTB, ngày 09 tháng 05 năm 2011

Về việc sử dụng chung thiết bị.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 235  /DHN-VT&TTB
V/v: sử dụng chung TB
Hà nội, ngày 09 tháng 05 năm 2011
Kính gửi : Các bộ môn,đơn vị
Thời gian qua Nhà trường có đầu tư mới một số thiết bị có thể sử dụng chung phục vụ công tác đào tạo và NCKH của trường, Nhà trường xin thông báo tới tất cả các bộ môn, đơn vị có nhu cầu sử dụng đề nghị liên hệ với đơn vị quản lý đăng ký sử dụng như sau:
Danh mục TB mới đầu tư­ năm 2010
TT
Tên thiết bị

S. lg
Đơn vị quản lý
1
Hệ thống máy khuấy đồng nhất
 tốc độ cao
1
BM Bào chế
2
Máy cực phổ
1
Phân tích
3
Máy đo,đếm kích th­ước tiểu phân, đo thế Zeta
1
 VL-HL
4
Tủ lạnh sâu âm 80 độ
1
BM. D­ược lực
5
Hệ thống máy ELISA
1
BM. D­ược lực
6
Tủ ấm nuôi cấy tế bào có gắn bình CO2
1
BM. D­ược lực
7
Kính hiển vi soi ng­ợc
1
BM. D­ược lực
8
Hệ thống máy PCR thư­ờng (loại gradient, model iCylcer)
1
BM. D­ược lực
9
Hệ thống máy Real-time PCR
1
BM. D­ược lực
10
Máy điện di ngang (điện di ADN) loại nhỏ có kèm theo bộ nguồn.
1
BM. D­ược lực
11
Bộ chụp ảnh và phân tích hình ảnh gel sau điện di tự động điều khiển nhờ máy tính
1
BM. D­ược lực
12
Máy điện di đứng (điện di) có kèm theo bộ nguồn.
1
BM. D­ược lực
13
Máy phân tích nhiệt vi sai (DSC)
1
 PTNTT
14
Máy nhân gen
1
 BM. Thực vật
15
Máy điện di AND
1
 BM. Thực vật
16
Hệ thống soi và chụp ảnh gen
1
 BM. Thực vật
Nơi nhận:
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Như trên;
- Trang web
- Lưu VT, VT&TTB.
(Đã ký)
PGS. TS. Nguyễn Đăng Hòa


14-08-2012

10 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL