Thông báo số: 22/DHN-TCCB, ngày 10 tháng 01 năm 2012

Về chương trình Học bổng của Chính phủ Ai-len năm 2013/2014.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Số:22/DHN-TCCB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội,ngày10 tháng01 năm2013
THÔNG BÁO
Về chương trình Học bổng của Chính phủ Ai-len năm 2013/2014
Trường Đại học Dược Hà Nội nhận được Công văn số 41/BGDĐT-ĐTVNN ngày 03/01/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh viên đi học Thạc sĩ các ngành kỹ thuật theo học bổng của Chính phủ Ai-len năm 2013/2014,
Trong năm học 2013-2014, học bổng Kỹ thuật Irish Aid thuộc Chương trình Trao đổi kinh nghiệm Phát triển Ai-len (IDEAS) do Chính phủ Ai-len tài trợ mở rộng thêm ngành đào tạo về kỹ thuật như Dược, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin tại các trường Đại học Ai-len.
Nhà trường thông báo để các cá nhân, đơn vị nếu có nhu cầu tham gia dự tuyển làm đơn xin đăng ký dự tuyển có xác nhận của Trưởng/Phụ trách đơn vị và gửi về phòng Tổ chức cán bộ (ThS. Phan Thị Thanh Hà).
Thông tin chi tiết về chương trình học bổng, yêu cầu hồ sơ dự tuyển, quy trình xét tuyểnxem tại các website:
1.Website Cục Đào tạo với nước ngoài: www.vied.vn
2.Website các thông tin về Giáo dục Ai-len www.educationireland.ie
3.Website Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam: www.embassyofireland.vn
Hồ sơ dự tuyển gửi về Đại sứ quán Ai-len trước ngày 01/3/2013.
Nơi nhận:
- Phòng CNTT(Website);
- Lưu TCCB, HCTH.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCCB
(đã ký)
Đỗ Hưng Vượng


10-01-2013

11 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL