Thông báo số: 203/DHN-TCCB, ngày 02 tháng 5 năm 2012

Về việc kết quả bỏ phiếu tán thành tại Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú cấp cơ sở (Lần thứ 12 - Năm 2012).

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:203/DHN-TCCB
Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2012
THÔNG BÁO
V/v: Kết quả bỏ phiếu tán thành tại Hội đồng xét tặng danh hiệu
Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú cấp cơ sở (Lần thứ 12 - Năm 2012)
Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú trường Đại học Dược Hà Nội đã họp ngày 02 tháng 5 năm 2012 để bỏ phiếu tán thành Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 12 năm 2012. 
- Tổng số thành viên trong Hội đồng theo quyết định: 12 người.
- Số người tham gia bỏ phiếu: 11 người
- Số phiếu phát ra: 11 phiếu
- Số phiếu thu về hợp lệ: 11 phiếu
- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu.
Kết quả kiểm phiếu bầu danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú:
TT
Họ và tên
Năm sinh
Chức vụ - Nơi công tác
Số
phiếu đạt
Tỷ lệ
%
Nhà giáo Nhân dân
1
Hoàng Thị Kim Huyền, 1948
BM Dược lâm sàng
(CB đã nghỉ hưu)
11/11
100
2
Trần Công Khánh, 1936
BM Thực vật
(CB đã nghỉ hưu)
11/11
100
3
Lê Quang Toàn, 1928
BM Công nghiệp dược
(CB đã nghỉ hưu)
11/11
100
Nhà giáo Ưu tú
1
Trần Văn Ơn, 1966
BM Thực vật
11/11
100
Số nhà giáo có số phiếu tán thành đạt từ 90% trên tổng số thành viên Hội đồng trở lên là 04 người.
Các nhà giáo có đủ  90% trở lên số phiếu tán thành của Hội đồng cấp cơ sở được đưa vào danh sách, hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú cấp Bộ.
Nơi nhận:
- Các đơn vị trong Trường;
- Ban Giám hiệu; BCHCĐ;
- BCH Đoàn TN; Hội SV;
- Phòng CNTT (Website);
- Niêm yết;
- Lưu TCCB, HCTH. 
TM. HỘI ĐỒNG
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Đăng Hòa


10-08-2012

6 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL