Thông báo số: 177 /DHN-TCCB, ngày 15 tháng 4 năm 2011

Về chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2012.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 177 /DHN-TCCB
Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2011
THÔNG BÁO
Về chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2012 
Trường Đại học Dược Hà Nội nhận được Thông báo ngày 04/4/2011 của Cơ quan Giáo dục Quốc tế Australia (AEI) về Chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2012, nhà trường thông báo để các cá nhân, đơn vị nếu có nhu cầu tham dự học bổng trên tham khảo thông tin trong thông báo đính kèm hoặc website: www.deewr.gov.au/EndeavourAwards
Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với cô Trần Lê Hà, ĐT: 043.7740 141, Email: le-ha.tran@dfat.gov.au
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ban Giám hiệu;
- Phòng CNTT(Website);
- Lưu TCCB, HCTH.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCCB
(Đã ký)
Đỗ Hưng Vượng

​​ File đính kèm TB 177.pdfFile đính kèm TB 177.pdf


14-08-2012

6 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL