Thông báo số: 167 /DHN-TCCB, ngày 19 tháng 04 năm 2012

Về việc bổ sung nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho CBVC năm 2012.

BỘ Y TẾ 
TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 167/DHN-TCCB
Hà Nội, ngày 19 tháng  4  năm 2012
V/v: bổ sung nhu cầu đào tạo,
bồi dưỡng cho CBVC năm 2012
 
Kính gửi: Các đơn vị trong Trường
Nhà trường đã có Công văn số 464/DHN-TCCB ngày 31/8/2011 về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, viên chức năm 2012. Ngày 05/4/2012 Bộ Y tế có Công văn số 1904/BYT-TCCB về việc thông báo kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức;
Đề nghị các đơn vị bổ sung ngay nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, viên chức đơn vị mình các lớp sau:
- Phân tích số liệu cơ bản
- Phân tích số liệu nâng cao
- Phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản
- Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao
- An toàn vệ sinh lao động
- Truyền thông chiến lược và tiếp thị xã hội
Bản đăng ký bổ sung nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức (theo mẫu) gửi về phòng Tổ chức cán bộ (ThS. Phan Thị Thanh Hà) trước ngày 24/4/2012 để tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu duyệt danh sách cử đi học. Sau thời hạn trên, đơn vị nào không gửi coi như không có nhu cầu bổ sung đào tạo, bồi dưỡng năm 2012.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám hiệu;
- Phòng CNTT(Website);
- Lưu TCCB, HCTH.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCCB
 
(Đã ký)
Đỗ Hưng Vượng

​​ Mau dinh kem TB 167.xlsMau dinh kem TB 167.xls


10-08-2012

8 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL