Thông báo số: 152 /TB-DHN, ngày 01 tháng 4 năm 2011

Về kết quả họp Hội đồng khen thưởng, kỷ luật học kỳ I năm học 2010-2011.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Số : 152/TB-DHN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2011

 
THÔNG BÁO
Kết quả họp Hội đồng khen thưởng, kỷ luật học kỳ I năm học 2010-2011
Hội đồng khen thưởng, kỷ luật sinh viên đã họp ngày 30 tháng 3 năm 2011.
Thành phần dự họp gồm có :
1.Thái Nguyễn Hùng Thu (Phó Hiệu trưởng)
2.Vũ Xuân Giang (PT phụ trách Phòng ĐT)
3.Phạm Văn Tươi (TP. CTCT)
4.Lê Phan Tuấn (TP. HCTH) 
5.Trần Văn Nam (ĐT)
6.Thân Thị Kiều My (BT ĐTN)
7.Nguyễn Hoàng Linh (CT. HSV)
Chủ tịch Hội đồng, Chủ tọa
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên thư ký
Ủy viên
Ủy viên
Nội dung: họp khen thưởng, kỷ luật sinh viên học kỳ I năm học 2010-2011.
Hội đồng đã họp xem xét và đưa ra các kết luận sau: 
1. Quyết định khen thưởng 03 sinh viên đã có sáng kiến làm đẹp tháp Hòa Phong, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Quyết định kỷ luật đối với các sinh viên vi phạm qui chế thi trong học kỳ I năm học 2010-2011:
- Đình chỉ học tập 1 năm đối với 2 sinh viên do vi phạm quy chế thi hai lần liên tiếp trong kỳ với mức độ kỷ luật đình chỉ thi.
- Cảnh cáo 37 sinh viên bị đình chỉ thi một lần, khiển trách 6 sinh viên bị cảnh cáo thi một lần, phê bình 13 sinh viên bị khiển trách thi một lần.
3. Quyết định kỷ luật đối với các sinh viên vi phạm qui chế học sinh sinh viên trong học kỳ I năm học 2010-2011 như sau:
- Đình chỉ học tập 1 năm đối với 5 sinh viên do nhờ người khác thực tập hộ nhiều buổi thực tập.
- Cảnh cáo 6 sinh viên đi kiểm tra hộ, thực tập hộ, nhờ người khác kiểm tra hộ, thực tập hộ 1 lần.
- Phê bình 1 sinh viên biết việc nhờ và kiểm tra hộ nhưng không báo cáo.
- Phê bình lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng lớp C2, C4 khóa 44 có sinh viên nhờ người thực tập hộ.
4. Các nội dung khác
- Yêu cầu tổ chức tuần công tác sinh viên đầu năm cho các lớp học ngoài trường.
- Yêu cầu cán bộ coi thi ghi đầy đủ các mục trong ''Biên bản xử lý vi phạm qui chế thi".
- Đề nghị Trường trung cấp quân y 2 phê bình giáo viên chủ nhiệm 2 lớp C2, C4 khóa 44.
Nơi nhận:
- BGH;
- ĐT, CTCT, ĐTN, HSV;
- Các lớp HSSV;
- Trường TCQY2;
- Trường CĐKTYT2;
- Website Trường;
- Các bộ môn;
CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG KT, KLSV
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Thái Nguyễn Hùng Thu


14-08-2012

13 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL