Thông báo số: 15 /DHN-TCCB, ngày 13 tháng 01 năm 2011

Về việc kế hoạch đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 15 /DHN-TCCB 
V/v: kế hoạch đào tạo
giảng viên có trình độ tiến sĩ
Hà Nội, ngày 13  tháng  01 năm 2011
Kính gửi: Các đơn vị trong Trường
Thực hiện “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010;
Nhà trường yêu cầu các đơn vị căn cứ Quy hoạch tổng thể phát triển Trường Đại học Dược Hà Nội đến năm 2020 và nhu cầu đào tạo của đơn vị, lập danh sách đăng ký đào tạo (theo mẫu đính kèm) gửi về phòng Tổ chức cán bộ (ThS. Phan Thị Thanh Hà) trước ngày 18/01/2011 để tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ban Giám hiệu;
- Phòng CNTT (website)
- Lưu TCCB, HCTH.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCCB
(Đã ký)
Đỗ Hưng Vượng

​​ Mau dky dao tao GV.xlsMau dky dao tao GV.xls


15-08-2012

5 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL