Thông báo số: 138/ DHN-TCCB, ngày 5 tháng 4 năm 2012

Về việc Bỏ phiếu tín nhiệm danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 12.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 138/ DHN-TCCB
V/v Bỏ phiếu tín nhiệm danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 12
Hà Nội, ngày 5 tháng 4  năm 2012
 Kính gửi : Các đơn vị trong Trường
Thực hiện công văn số 1267/BYT-PC ngày 12/3/2012 của Bộ Y tế về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 12 năm 2012, Trường Đại học Dược Hà Nội tổ chức Hội nghị tập thể cán bộ viên chức để bỏ phiếu tín nhiệm danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú theo hướng dẫn của Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT. Danh sách trích ngang thành tích của các cá nhân đề nghị xét phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú được gửi kèm theo và đăng trên website của Trường.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, viên chức của Trường Đại học Dược Hà Nội (kể cả đối tượng hợp đồng dài hạn).
Thời gian: 14 giờ 00, ngày 11/4/2012
Địa điểm: Giảng đường 12.
 Đề nghị các cán bộ, viên chức nhà trường đến tham dự bỏ phiếu đầy đủ, đúng giờ.
Các đơn vị lập danh sách cán bộ, viên chức không tham dự bỏ phiếu (có lý do chính đáng) gửi về phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 10/4/2012.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám hiệu;
- Phòng CNTT (website);
- Lưu TCCB, HCTH.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Đăng Hòa

​​ Trichngangthanhtich2012.docTrichngangthanhtich2012.doc

​​ Tonghopthanhtich2012.docTonghopthanhtich2012.doc


10-08-2012

5 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL