Thông báo số: 133 /DHN-TCCB, ngày 23 tháng 3 năm 2011

Về việc tuyển sinh đào tạo Sau đại học ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI
Số: 133 /DHN-TCCB
V/v: tuyển sinh đào tạo Sau đại học ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2011
Kính gửi:  Các đơn vị trong Trường
Thực hiện Thông báo số 66/TB-BGDĐT ngày 01/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đào tạo Sau đại học tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước, Nhà trường đề nghị các đơn vị căn cứ nhu cầu đào tạo của đơn vị, đối chiếu tiêu chuẩn trong Thông báo và theo quy định của nhà trường, thông báo cho cán bộ, viên chức đăng ký dự tuyển.
Mốc thời gian để nhà trường tính cử đi học theo Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng của Trường: tiến sĩ tính đến 12/2011; thạc sĩ và thực tập sinh tính đến 12/2012.
Các đơn vị gửi danh sách đăng ký dự tuyển (kèm theo đơn xin đăng ký dự tuyển của cá nhân) về phòng Tổ chức cán bộ (ThS. Phan Thị Thanh Hà) trước ngày 29/3/2011 để tổng hợp, trình Ban Giám hiệu phê duyệt.
(Thông tin chi tiết xin xem trên website: http://www.vied.vn)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám hiệu;
- Phòng CNTT (Website);
- Lưu TCCB, HCTH.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCCB
(Đã ký)
Đỗ Hưng Vượng


14-08-2012

7 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL