Thông báo số: 08/DHN-TCCB, ngày 07 tháng 01 năm 2013

Về việc tuyển sinh Sau đại học Tiến sĩ, Thạc sĩ Y tế công cộng, Thạc sĩ Quản lý bệnh viện, CKI Y tế công cộng.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:08/DHN-TCCB
Hà Nội,ngày07tháng01 năm2013
THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh Sau đại học Tiến sĩ, Thạc sĩ Y tế công cộng,
Thạc sĩ Quản lý bệnh viện, CKI Y tế công cộng
Trường Đại học Dược Hà Nội nhận được Thông báo số 01/TB-YTCC ngày 02/01/2013 của Trường Đại học Y tế công cộng về việc tuyển sinh Sau đại học năm 2013:Tiến sĩ Y tế công cộng, Thạc sĩ Y tế công cộng, Thạc sĩ Quản lý bệnh viện, CKI Y tế công cộng
Nhà trường thông báo để các cá nhân, đơn vị nếu có nhu cầu tham gia dự tuyển làm đơn xin đăng ký dự tuyển có xác nhận của Trưởng/Phụ trách đơn vị và gửi về phòng Tổ chức cán bộ (ThS. Phan Thị Thanh Hà).
Thông tin chi tiết về điều kiện dự tuyển, hồ sơ, thời gian thi tuyển xem tại website: http://www.hsph.edu.vn/gt/tuyensinh.
Nơi nhận:
- Phòng CNTT(Website);
- Lưu TCCB, HCTH.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCCB
(đã ký)
Đỗ Hưng Vượng


07-01-2013

7 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL