Thông báo nghỉ và tổ chức bảo vệ ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 năm 2014

​​213 DHN-HCTH Nghỉ và tổ chức bảo vệ ngày Chiến thắng 30-4 và Quốc tế lao động 01-05 năm 2014.pdf213 DHN-HCTH Nghỉ và tổ chức bảo vệ ngày Chiến thắng 30-4 và Quốc tế lao động 01-05 năm 2014.pdf


23-04-2014

4 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL