Thông báo 200/TB-DHN ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường ĐH Dược HN về mức thu học phí, chi phí đào tạo từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021

Căn cứ Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Dược Hà Nội.

Căn cứ công văn hướng dẫn số 4108/BYT-KH-TC ngày 04/7/2016 v/v đánh giá công tác thực hiện Kế hoạch hoạt động, dự toán năm 2016 và xây dựng kế hoạch hoạt động, dự toán ngân sách năm 2017.

Ngày 24 tháng 08 năm 2016, Trường Đại học Dược Hà Nội có đưa ra thông báo số 200/TB-DHN quy định về mức thu học phí và chi phí đào tạo từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 cho các hệ đào tạo, chi tiết mức thu xin xem tại phụ lục đính kèm.

​​Thong bao so 200.TB-DHN ngay 24 thang 8 nam 2016.pdfThong bao so 200.TB-DHN ngay 24 thang 8 nam 2016.pdf


30-08-2016

7 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL