Thông báo

​Về việc cập nhật thông tin lên Website trường.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
PHÒNG CNTT
V/v cập nhật thông tin lên Website trường
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2011

THÔNG BÁO
 
Kính gửi: Các đơn vị trong trường
Theo Quy chế “Quản lý hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng cáo trong Trường Đại học Dược Hà Nội” (Ban hành theo Quyết định số 600 /QĐ-DHN ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Hội).
Phòng CNTT yêu cầu về việc cập nhật thông tin lên Website như sau:
+ Thông tin (theo qui định của điều 10) phải cập nhật trước ngày 15 tháng 2 năm 2011.
+ Các văn bản qui định hoạt động của Trường có nơi nhận là Website xin gửi file văn bản về phòng CNTT qua hòm thư pcntt@hup.edu.vn, thời gian chậm nhất 1 giờ kể từ khi văn bản được ký và đóng dấu ban hành. Phòng CNTT sẽ lấy thời gian gửi thư làm căn cứ.
Để Website luôn cập nhật nhanh nhất các thông tin, hoạt động của Nhà trường, phòng CNTT xin trân trọng thông báo tới các đơn vị trong trường được biết. Nếu đơn vị nào không thực thi các yêu cầu trên đơn vị đó hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm. Các đơn vị cần hỗ trợ xin liên hệ chị Hồng, phòng CNTT.
 
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu HCTH, CNTT
TL. HIỆU TRƯỞNG
PT. PHÒNG CNTT
(Đã ký)
Trần Quang Tuyến


15-08-2012

8 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL