Sử dụng tài khoản trong hệ thống tên miền của trường

Để sử dụng tài nguyên trên hệ thống mạng của trường như cổng thông tin nội bộ; thư viện;.., phòng CNTT đã cấp tài khoản cho tất cả cán bộ, giảng viên, đơn vị và yêu cầu phải đổi mật khẩu sau khi cấp. Thực tế vẫn còn một số tài khoản cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa đổi mật khẩu; một số tài khoản hiện đã và đang bị sử dụng bởi các đối tượng không phải cán bộ trong trường để lấy tài liệu tại thư viện điện tử. Điều này dẫn đến vi phạm luật bản quyền và đe dọa an ninh hệ thống mạng của nhà trường.

Vì vậy, Nhà trường yêu cầu các đơn vị và cá nhân:
1.Đổi mật khẩu của tài khoản đã được cấp không sử dụng mật khẩu mặc định (Danh sách tài khoản chưa đổi mật khẩu được gửi kèm http://intranet.hup.edu.vn/congnghethongtin/SD/Report%20Account.xls, nếu không đổi mật khẩu tài khoản sẽ không sử dụng được sau ngày 3 tháng 3 năm 2014).
2.Có biện pháp kiểm soát mật khẩu, không cung cấp tài khoản cho người khác.
3.Trường hợp đơn vị có biến động về nhân sự thêm mới, thôi việc, chuyển công tác, trưởng/phụ trách đơn vị phải gửi yêu cầu cấp mới, hủy bỏ, đổi về mật khẩu mặc định đến hộp thư p.cnttdhd@hup.edu.vn. Phòng CNTT sẽ đáp ứng và phản hồi đến hộp thư của đơn vị trong thời hạn 2 ngày hành chính.
Kể từ ngày 3 tháng 3 năm 2014, Phòng CNTT sẽ giám sát các tài khoản được cấp trong việc truy cập đến tài nguyên trong hệ thống mạng, nếu có những truy cập bất thường Nhà trường sẽ tạm dừng kích hoạt tài khoản này cho đến khi nhận được giải trình đầy đủ.


01-03-2014

23 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL