Quyết định số: 91 /QĐ-DHN, ngày 01 tháng 4 năm 2011

Về việc kỷ luật đình chỉ học tập sinh viên.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Số:  91/QĐ-DHN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kỷ luật đình chỉ học tập sinh viên
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC D­ƯỢC HÀ NỘI
- Căn cứ quyết định số 828/BYT-QĐ ngày 29/9/1961 của Bộ Y tế về việc thành lập Trường Đại học Dược Hà Nội;
- Căn cứ “Qui chế học sinh, sinh viên trong các tr­ường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy” ban hành theo quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 13/08/2007 và “Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng” ban hành theo quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ biên bản của Hội đồng khen thưởng kỷ luật họp ngày 30/3/2011;
- Theo đề nghị của Phó Trưởng phụ trách phòng Đào tạo;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kỷ luật 02 sinh viên bằng hình thức đình chỉ học tập 1 năm do đã vi phạm quy chế thi bị đình chỉ thi hai lần liên tiếp trong học kỳ I năm học 2010-2011 (có danh sách kèm theo).
Kỷ luật 05 sinh viên bằng hình thức đình chỉ học tập 1 năm do đã vi phạm quy chế nhờ người khác thực tập hộ nhiều lần (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Tr­ưởng các phòng ĐT, CTCT, TCKT, các lớp và sinh viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 Nơi nhận:
- Như­ điều 3;
- ĐTN, HSV;
- Trường TCQY2 (để phối hợp);
- Niêm yết;
- Website Trường;
- L­ưu.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KT, KL SINH VIÊN
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Thái Nguyễn Hùng Thu

​​ DSSV theo QĐ91.docDSSV theo QĐ91.doc


14-08-2012

10 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL