Quyết định số: 540/ QĐ - DHN, ngày 30 tháng 12 năm 2011

Về việc tuyển dụng viên chức.​

Bộ Y Tế
Trường ĐH Dược Hà Nội
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 540/ QĐ - DHN
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011
Quyết định
Về việc tuyển dụng viên chức
Hiệu trưởng trường đại học dược hà nội
 
Căn cứ Quyết định số 828/BYT-QĐ ngày 29/9/1961 của Bộ Y tế về việc thành lập
Trường Đại học Dược Hà Nội;
Căn cứ Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn
 thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ
 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của
Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 4991/QĐ-BYT ngày 29/12/2011 của Bộ Y tế về việc công nhận
kết quả tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Dược Hà Nội, năm 2011;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,
Quyết định:
Điều 1. Tuyển dụng và điều động 25 ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo,
về làm việc tại các đơn vị kể từ ngày 01/01/2012
Điều 2. Lương của các ông (bà) trên được hưởng theo như danh sách
kể từ ngày 01/01/2012. Các chế độ khác được quy định trong Hợp đồng làm việc lần đầu.
Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Hành chính tổng hợp,
Tài chính kế toán, Đào tạo,
các đơn vị và ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Giám hiệu;
- VP Công đoàn, P.CNTT (website);
- Lưu TCCB, HCTH.
Hiệu trưởng
(Đã ký)
Lê Viết Hùng

​​ File dinh kem QD 540.xlsFile dinh kem QD 540.xls


13-08-2012

17 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL